AVG privacy verklaring

Stichting Nationaal Dierenpark De Hazenberg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Vestigingsadres:

Bergweg 12
3958 AB Amerongen,
Contactgegevens:
www.dierenasiel-dehazenberg.nl
Telefoonnummer 0343-451584
E-mail info@dierenasiel-dehazenberg.nl

Functionaris Gegevensbescherming: A. van de Haar; beheerder.

Persoonsgegevens worden verzameld doordat onze cliënten die gegevens zelf verstrekken. Dit geschiedt persoonlijk, via e-mail of via het contactformulier op de website. In al deze gevallen wijzen wij de cliënt erop dat (en welke) gegevens worden vastgelegd.

De persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voorletter(s) en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Wij verwerken persoonsgegevens van

 • diereigenaren die hun huisdier bij ons in pension brengen
 • personen die een dier afstaan aan het asiel
 • personen die een dier opnemen uit het asiel
 • donateurs

Aan personen die een asieldier afstaan of opnemen vragen wij een identiteitsbewijs te
tonen en registreren wij het nummer daarvan.

Het doel van de vastlegging van persoonsgegevens

 • voor het bieden van optimale zorg aan opgenomen dieren (pension en asiel) en geplaatste dieren
 • voor het afhandelen van financiële zaken
 • om contact met de eigenaar van het dier en donateurs te kunnen onderhouden.

Persoonsgegevens worden vastgelegd in het computerprogramma DIPO, op de server die in het pand van het asiel staat.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van de persoonsgegevens tegen te gaan. De toegang tot de gegevens is beveiligd met een wachtwoord. Alleen vaste medewerkers van het dierenasiel hebben toegang tot de gegevens. Zij hebben allen een geheimhoudingsverklaring ondertekend. De computers van het dierenasiel zijn beveiligd met anti-virussoftware.

Bewaartermijn van de gegevens

Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is. Gegevens betreffende financiële transacties worden bewaard gedurende een periode van ten hoogste zeven jaar. Dit is een vereiste van de belastingdienst.

Gegevens van personen waar een asieldier is geplaatst: gedurende het leven van het dier.

Gegevens van eigenaren van pensiondieren: zolang de eigenaar aangeeft het dier opnieuw in pension te zullen brengen. De gegevens worden vernietigd zodra een eigenaar dat vraagt en anders als er gedurende drie jaar geen contact meer geweest is met de betreffende eigenaar.

Gegevens van donateurs worden bewaard, tot de donateur aangeeft het donateurschap te willen beëindigen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken.

Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken voor verzameling van gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Nationaal Dierenpark De Hazenberg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dierenasiel-dehazenberg.nl .

Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone – de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachtrecht

De Stichting Nationaal Dierenpark De Hazenberg wijst u op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacyverklaring

De Stichting Nationaal Dierenpark De Hazenberg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Datum eerste publicatie: 25 mei 2018, met versienummer: 1.

In het zonnetje hond

In het zonnetje Kat