Beleidsplan Stichting Nationaal Dierenpark De Hazenberg 2018-2023

  1. Doelstelling, Missie, Visie

De Stichting heeft ten doel: de zorg voor en de verpleging van noodlijdende en onderdak behoevende huisdieren en het hiertoe inrichten en exploiteren van een of meer tehuizen voor deze dieren, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting beoogt niet het maken van winst.

  1. Organisatie

2.1 Inleiding

De Stichting Nationaal Dierenpark de Hazenberg is op 26 augustus 1955 opgericht en is gehuisvest in Amerongen. De actuele statuten dateren van 19-04-2012. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41177164. De Stichting omvat een dierenasiel met tevens een beperkte pensionfunctie voor honden.

2.2. Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat tenminste uit 5 leden en kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De zittingsperiode en benoeming/herbenoeming verlopen zoals in de statuten staat vermeld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur is naast het ontwikkelen en vaststellen van het beleid, alles wat samenhangt met een goed functioneren van dierenasiel en dierenpension.

Hieronder vallen eveneens het personeelsbeleid, administratie en financiën.

Leden van bestuur zijn tezamen, en ieder afzonderlijk voor het haar toevertrouwde taakgebied, verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken.

2.3 Personeel

De stichting heeft een asielvergunning. Het bestuur van de Stichting handelt in zijn hoedanigheid als werkgever in overeenstemming met wat daaromtrent wettelijk is bepaald.  Het bestuur werft personeel en voorziet in vacatures middels advertenties in regionale kranten en via de website.

De beheerder heeft de dagelijkse leiding, onderhoudt de externe betrekkingen en is aanspreekpunt voor bestuur.

De taken en verantwoordelijke bevoegdheden van het personeel zijn omschreven in het asielprotocol.

2.4 Huisvesting

Het dierenasiel is gehuisvest in Amerongen. De beheerder of diens vervanger woont in de personeelswoning op het terrein van het asiel.

  1. Werkzaamheden

Belangrijkste werkzaamheden van het asiel zijn het opnemen, verzorgen en herplaatsen van honden en katten. Daarnaast heeft het asiel een pensionfunctie voor honden.

3.1 Realisering doelstelling

Het asiel is continu bezig met kwaliteitsverbetering op het gebied van dierenverzorging, veterinaire aspecten, huisvesting en administratie. Het asiel  verleent aan alle opgenomen dieren de nodige zorg. In en om het asiel wordt niet gefokt met dieren en er wordt op geen enkele manier meegewerkt aan handel in dieren.

Het asiel voert een eigen euthanasiebeleid en sluit, waar het zinvol is, aan bij het  zwerfkatten beleid van de Dierenbescherming.

3.2 Organisatie/werkwijze

De werkwijze en organisatie van het asiel is vastgelegd in het asielprotocol. Dit protocol wordt jaarlijks herzien en aangepast. Het asiel werkt samen met de afdelingen van de Dierenbescherming in het werkgebied en de collega-asielen in de directe omgeving.

Het personeel wordt in staat gesteld deel te nemen aan cursussen en trainingen.

3.3 Public Relations

Het PR beleid is in handen van de beheerder onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur.

Er is sprake van een actief donateurbeleid. Tevens is er mogelijkheid voor bedrijven uit de regio om te sponsoren.

  1. Plannen beleidsperiode

Het bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden  lopende zaken en de financiële situatie besproken alsmede de nodige vervangingen en verbeteringen van het asiel waarin voorzien moet worden.

Ook eventuele veranderingen in de wetgeving en dierenwelzijn worden meegenomen in de beleidsbeslissingen. Het bestuur hecht veel belang aan duurzaamheid. Dit is ook van toepassing bij verbouwingen c.q. vernieuwingen aan gebouwen en terrein.

De afgelopen jaren hebben grondige verbouwingen en aanpassingen plaatsgevonden. Met name wat de honden kennels en de dienstwoning betreft. Er is rekening gehouden met de geldende wettelijke regels en aanbevelingen. In het kader van energiebesparing is veel aandacht besteed aan goede isolatie. De komende jaren wordt gestreefd naar een energiezuiniger exploitatie met zonnepanelen als eigen energievoorziening. In de komende begrotingen wordt hier rekening mee gehouden.”

4.1 Organisatie

In de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar bestuursleden met elk een specifieke kennis op financieel, administratief, bouwkundig en veterinair gebied.

De beheerder informeert het bestuur omtrent wetswijzigingen waardoor mogelijk aanpassingen aan de huisvesting van katten en/of honden dienen te worden toegepast.

De medewerkers dienen hun werkzaamheden volgens de ARBO wetgeving onder goede arbeidsomstandigheden te kunnen uitvoeren.

Het bestuurslid met bouwkundige expertise adviseert het bestuur omtrent de bouwkundige staat van de gebouwen op het terrein en stelt een begroting op voor de noodzakelijke aanpassingen/verbouwingen. De beheerder stelt het bestuur op de hoogte wanneer apparatuur of overige gebruiksvoorwerpen aan vervanging toe zijn.

Het bestuur streeft duurzame vernieuwingen na, alles uit het oogpunt van het welzijn van de dieren.  Het dierenasiel heeft geen winstoogmerk.

4.2 Werkzaamheden

Als bouwkundige reparaties c.q. verbouwingen worden uitbesteed, wordt van tevoren een begroting opgesteld. Het bestuur beslist wie de aanbesteding zal uitvoeren.

4.3 Inkomsten

Het asiel heeft inkomsten van pensionhonden en de opbrengsten van katten en honden waarvan afstand is gedaan en die herplaatst zijn. Gemeenten betalen een deel van de onkosten van door de betreffende gemeente aangebrachte zwerfdieren.

Daarnaast zijn er inkomsten van donateurs, schenkingen en legaten.

  1. Financiën

5.1 Fondsenwerving en baten

Stichting Nationaal Dierenpark De Hazenberg heeft de ANBI status. Er is sprake van een actief donateurbeleid door promotie van de Stichting Nationaal Dierenpark de Hazenberg middels nieuwsbrieven, donateurbulletins, website en artikelen in de regionale media.

5.2 Lasten

De lasten bestaan uit vaste lasten om het asiel- en dierenpension te kunnen exploiteren. In de jaarrekeningen is te zien uit welke posten deze lasten bestaan. Daarnaast wordt jaarlijks een begroting opgesteld van te verwachten onkosten in het kader van het duurzame beleid dat het bestuur nastreeft.

5.3 Vermogen en vermogensbestemming

Indien na aftrek van de vaste lasten en de begrote onkosten financiële middelen overblijven, worden deze in overleg met het bestuur overgemaakt naar de Stichting Vrienden van de Hazenberg. Deze stichting beheert het vermogen ten behoeve van het Nationaal Dierenpark.

Een eventueel tekort van het Nationaal Dierenpark wordt jaarlijks aangevuld uit het vermogen van de Stichting Vrienden van de Hazenberg.

Het vermogen moet een duurzame exploitatie mogelijk blijven maken. Daarnaast moet het vermogen het mogelijk maken gedurende tenminste tien jaar de exploitatie met dezelfde kwaliteit te kunnen doorzetten. Deze hoge kwaliteit geldt voor alle niveaus, maar met name ook voor de professionele medewerkers.

5.4 Accountant

Huibers Accountants en Belastingadviseurs BV te Veenendaal brengt jaarlijks een financieel jaarverslag uit.

5.5 Begrotingen 2018-2023

De plannen voor de zonne-energie worden nader uitgewerkt en de financiële consequenties in de begrotingen opgenomen. Het beleidsplan omvat een periode van 5 jaar. Langer lopende investeringen worden over meerdere jaren begroot, en komen dus jaarlijks terug in de jaarbegroting. Jaarlijks wordt gekeken of de inhoud van het beleidsplan en de lopende begroting actueel zijn.

  1. Jaarverslag

Het financiële jaarverslag berust bij in 5.4 genoemd accountantsbedrijf.

Het jaarverslag van het bestuur berust in het archief van het asiel.

Amerongen, 11-07-2018